Terms and Conditions

  • נט אונקולוגי ו/או ובתי חולים בישראל ו/או כל מי מטעמה (להלן – “מנהלת האתר”) לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים המוצגים באתר, מהימנותם, דיוקם, אמינותם.
  • מנהלת האתר עושה כל מאמץ לעמוד על טיבם של התכנים והמידע המוצגים באתר. יחד עם זאת, מובהר, כי התכנים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה ראשונית וכללית בלבד ואינם בגדר עצה מקצועית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להיוועצות עם כלכלנית, עורכת דין בנסיבות כל מקרה ומקרה.
  • יאמר ויודגש שוב כי המידע באתר אינו מהווה תחליף לבדיקה מקצועית אישית ואינו מותאם בהכרח למקרה ספציפי, ומחובת הגולשת לקבל יעוץ עסקי ו/או כלכלי ומשפטי פרטני בפני כלכלנית ועורכת דין קודם לביצוע פעולות כלשהן.
  • כאמור לעיל, מנהלת האתר אינו אחראית לתכנים ולמידע באתר ולתוצאות, ישירות או עקיפות שעלולות להיגרם לגולשת או לצד שלישי כלשהו אם תחליט לפעול על בסיס המידע באתר.
  • העושה שימוש באתר נותן הסכמתה כי לא תהיה לה כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי מנהלת האתר ו/או בעליו ו/או מפעילת האתר ו/או כלפי צוות האתר ו/או מי מטעמם.
  • חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לעשות שימוש תמונות ו/או מלל ו/או בכל מידע מספרי המוצגת באתר ללא קבלת אישור בכתב מאת מנהלת האתר. האתר מפעיל טכנולוגיות מעקב מתקדמות אחר הורדת קבצים ללא הרשאה ובניגוד לתנאי השימוש. כל זכויות היוצרים לגבי תכני ועיצוב האתר שייכים ללנט אונקולןגי
  • כל סתירה בין האמור ב Terms and Conditions ובאתר להוראות החיקוק הרלבנטיות ו/או הוראות נוהל של רשויות מוסמכות ו/או חוזר מנכ”ל משרד הבריאות ו/או הנחיות שלטוניות אחרות – יגברו הוראות החיקוק ו/או הנוהל כאמור.
  • מידע אודות הגולשת ודרכי התקשרות עימו נשמרים בסודיות בידי מנהלת האתר, ולא ייעשה בהם שימוש אלא למטרת יצירת קשר עם הגולש כפוף למדיניות הפרטיות של נט אונקולוגי ראה באתר.
  • דין ומקום שיפוט – על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, מקום השיפוט הבלעדי ביחס לעניינים נשוא תקנון זה הינו לבתי המשפט באיזור תל-אביב.